Általános szerződési feltételek

az MSO FITNESS termékeihez és szolgáltatásaihoz

Üdvözöljük a SZABADOS EMESE - MSO FITNESS (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.msofitness.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető termékek vásárlói és szolgáltatást igénybevevői (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

Megrendelő a Honlap használatával, megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja azalábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ
Név: Szabados Emese ev.
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Klapka u. 22.
Telefon: +36703153049
Adószám: 66009481-1-33
Számlavezető Bank: Budapest Bank

Tárhely szolgáltató:
Tárhelypark Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@tarhelypark.hu

2. FOGALMAK
Felek: Szolgáltató/Eladó és Megrendelő/Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen (www.msofitness.hu) weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi
Szolgáltatás: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt szolgáltatás, amely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Megrendelő/Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás


3. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ÁSZF ELFOGADÁSA

3.1. Jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
- 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3.2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása
A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett az ÁSZF határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

3.3. A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

4. ÁRAK
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a mindenkor hatályos mértékű ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

4.1. Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
- 0 Ft-os ár,
- kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár
Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


5. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

5.1. A termék kiválasztása
A Megrendelőnek lehetősége van választani, illetve rendelni a Honlapon feltüntetett termékek és szolgáltatások közül. A Megrendelő a kiválasztott termékre/szolgáltatásra kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket/szolgáltatást a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

5.2. A rendelés elküldés
Ha a Megrendelő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen a "Kosaram", majd a „Tovább a megrendeléshez” gombra kattint. A Honlapon lehetőség van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért a Megrendelő két lehetőség közöl választhat: már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni új vásárlóként akar regisztrálni esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha korábban már vásárolt a Honlapon, úgy megadja a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

A következő lépésben ki kell választani a megfelelő szállítási módot.
Ezt követően pedig a megfelelő fizetési módot kell választania. Ha a Megrendelő egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Rendelés leadása” gombra kattint.

5.3. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben a Megrendelő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „MEGRENDELEM” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltatórészéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.

A Megrendelő a „Rendelés leadása” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. A Megrendelőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.4. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a Megrendelő megrendelése a honlapon keresztül megérkezett („sikeres megrendelés”). Amennyiben a Megrendelő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy a Megrendelő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a Megrendelő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. A sikeres megrendelésről szóló email-es értesítéssel egyidejűleg kerül kiküldésre az elektronikus számla, amelyen szereplő összeg megfizetését követően a Megrendelő kap egy értesítést „sikeres fizetés” címén.

5.5. Fizetési módok
5.5.1. Banki átutalás
A termékek ellenértékét a Megrendelő banki átutalás útján is rendezheti.
Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Szabados Emese
Kedvezményezett számlaszáma: 10101308-71988000-01003009

5.5.2. Bankkártyás fizetés
A Honlapon gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

5.5.3. Fizetés PayPal-on keresztül
Ez esetben a Megrendelő a megrendelt termék árát a PayPal fizetési felületen teljesíti a Szolgáltató részére. A PayPal-os fizetéshez minden esetben szükséges a Megrendelőnek egy saját accountra, amivel be tud jelentkezni a szolgáltatás igénybevételéhez.

5.5.4. Barion
A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013).

5.6. Számla
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Megrendelő részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt email-ben küldött elektronikus számlát ad.

5.7. Átvételi módok, átvételi díjak
A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Megrendelő által megadott címre, vagy csomagátvételi pontokra. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Megrendelőebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

5.7.1. FOXPOST
A FOXPOST egy új, egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely bevásárlóközpontokban érhető el. A FOXPOST csomagautomaták segítségével a Megrendelő egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen vehet át online rendelt termékeket, összekötve a napi bevásárlást a csomagátvétellel. Mindezt ott, ahol a Megrendelőnek épp útba esik. A kiszállítás díja olcsóbb és a futárt sem kell otthon várni, hiszen a csomagot a Megrendelő által kiválasztott megadott átvételi ponton veheti át 8 napig azt követően, hogy a Szolgáltató az átvétel legkorábbi időpontjáról értesítette a Megrendelőt. Szolgáltató erre vonatkozó kérés esetén vállalja a FOXPOST szolgáltatáson keresztül történő házhozszállítást is. Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről az eladótól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

5.7.2. GLS futárszolgálat
A csomag aktuális helyzetéről a GLS Szolgáltató értesítést küld a Megrendelő részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

Ennek pontos módja:
- első email, a Szolgáltató raktárábóli kiküldés napján a Megrendelő emailcímére: a GLS Futárszogálat, a megrendelt csomag csomagszámával, feladási információival, utánvét díj összegével ha van, email-es értesítést küld a Megrendelő felé.
- második email Megrendelő emailcímére: a GLS Futárszolgálat, a megrendelt csomag csomagszámával, feladási információival, utánvét díj összegével ha van, valamint a GLS futár közvetlen telefonszámával, valamint 3 órás kézbesítési időablakkal email-es értesítést küld a Megrendelő felé.
- SMS, a Megrendelő telefonjára: a GLS Futárszolgálat, a megrendelt csomag csomagszámával, feladási információival, utánvét díj összegével, ha van, valamint a GLS futár közvetlen telefonszámával, valamint 3 órás kézbesítési időablakkal email-es értesítést küld a Megrendelő felé.

Amennyiben a Megrendelő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Megrendelőnek lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Megrendelőnek felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a Szolgáltató azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti. Ilyen esetben, ha a Megrendelő utólag mégis kéri a termék újbóli kiszállítás, köteles az új kiszállítás költségét megfizetni a Szolgáltató részére.

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Ha pedig az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

5.8. Személyes átvétel
Lehetőség van a megrendelt termékek személyes átvételére az alábbi címen, előre egyeztetett időpontban:
2083 Solymár Erdő utca 33.

5.9. Kiszállítás határideje
A megrendelés kiszállításának határideje – készleten lévő termék esetén -3-5 munkanap. Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.10 Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltatóa vételár kiegészítésére hívhatja fel a Megrendelőt.


6. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

6.1. Felelősség
Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Megrendelők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség. Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

FONTOS! A Honlapon feltüntetett információk nem helyettesítik az orvos vagy dietetikus által adott szakvéleményt. A Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsát minden információt a termékről, melyek a törvények szerint szükségesek és elégségesek. Szolgáltató törekszik arra, hogy a Honlapon a lehetőségekhez mérten részletes és pontos információkkal szolgáljon az egyes termékleírásoknál. Nem vállal felelősséget azért, ha bárminemű (direkt, indirekt) átmeneti vagy tartós károsodás lép fel a nem rendeltetésszerű használat vagy fogyasztás következtében. Ugyanígy nem vállal felelősséget a hanyagságból vagy felelőtlenségből bekövetkező károsodásokért. A táplálkozási tanácsadás és az azzal kapcsolatos blogbejegyzések nem minősülnek dietetikus vagy orvos által adott szakértői véleménynek, hanem főként a Megrendelő által kitöltött kérdőív alapján kidolgozott táplálkozási javaslat. A Szolgáltató nem vállal egészségügyi felelősséget a honlapon feltüntetett információért, tekintettel arra, hogy ezen információk nem sorolhatók az orvosi diagnózis/kezelés kategóriájába. a lapon olvasható cikkek célja a tájékoztatás, mely nem pótolja vagy helyettesíti a orvosi vagy dietetikai felügyeletet, azok alkalmazása kizárólag saját felelősségre, esetleges orvosi felügyelettel javasolt.


7. JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁS TILALMA

A Megrendelő a Szolgáltatást (a táplálkozási tanácsadással kapcsolatban készített kiértékelést és receptgyűjteményt) kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni, arról, ilyen céllal felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől. A Szolgáltatás tárgyának a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, lemásolása tilos, a tilalom megsértőjével szemben a Szolgáltató jogos igényének érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket megteszi, a megsértővel szemben kártérítési igényét érvényesíti.


8. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

8.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! Az e pontban hivatkozott fogyasztó jelenti a jelen ÁSZF szerinti Megrendelőt.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, amely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

7.4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
7.4.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

7.4.2. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

7.4.3. Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

7.4.4. Visszatartási jog
A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.5. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
7.5.1. A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.5.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

7.6. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.7. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
A Szolgáltató kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; br c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7.8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

7.8.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?
Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő a kellékszavatossági igényét?
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelőköteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.8.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a Megrendelő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igény alapján?
Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Megrendelő nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.8.3. Jótállás
Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.


8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül teheti meg.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

- panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
- békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/


9. KEDVEZMÉNYES KUPONOK

A különböző mértékű kedvezményt biztosító kuponokat a Kosár oldalon tudja a Megrendelő beváltani. A kuponon található kódot a Megrendelőnek a Kupon beváltása részen található Kuponkód mezőbe annak érvényesítéséhez be kell írnia.

Ha a Megrendelő a kupont már beváltotta korábbi vásárlás során, akkor ismét beváltani azt a kódot nem tudja, kivéve, ha az adott kupon többször beváltható.

A kupon semmilyen esetben nem érvényes kedvezményes termékekre és csomagajánlatokra.

Fontos! A kupont csak akkor váltsa be a Megrendelő, mielőtt a megrendelését véglegesítené.

A kedvezményes ajánlatok korlátozott ideig érvényesek vagy az akciós készlet erejéig. Ha a Megrendelő rendelése az akciós időszakot követően küldi el, a Megrendelő nem válik jogosulttá arra, hogy akciós áron kapja meg a terméket. Ha az áru időközben nincs már készleten, de a Honlapon a rendszer rendelhető termékként jeleníti meg és a Megrendelő meg is rendeli azt, a Szolgáltató emailben jelzi a Megrendelő felé a készlethiányt. Az akciós termékek árának visszatérítése később is az akciós áron történik.


10. A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÓ ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

A Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Megrendelő, felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató jogosult a felhasználó részére figyelmeztetést küldeni, a felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a felhasználó Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a felhasználó IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni a felhasználó internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.


11. ENGEDMÉNYEZÉS ÉS JOGÁTRUHÁZÁS

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit másra átruházni. Megrendelő a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja azokat a Szolgáltatóval szemben fennálló ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására.


12. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 07. 01.
Adatkezelési Tájékoztató

Szabados Emese ev. (a továbbiakban: Adatkezelő) az msofitness.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban „GDPR”) alapján átláthatóan bemutassa a honlapja felhasználóinak személyes adataira vonatkozó adatkezelési tevékenységét, az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében.

Bármely Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon.


I. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő megnevezése: Szabados Emese ev.

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei
Székhely / Postai cím: 2085 Pilisvörösvár, Klapka utca 22.
Adószám: 66009481-1-33
Illetékes kamara: Pest Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
E-mail cím: emese[kukac]msofitness[pont]hu
Webcím: www.msofitness.hu
Telefon: 0036703153049

II. FOGALMAK

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


III. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

A jelen Adatkezelési Tájékoztató Szabados Emese ev., mint adatkezelő (a továbbiakban „Adatkezelő”) meglévő és jövőbeni lehetséges szerződéses partnerei (a továbbiakban „Érintett”) személyes adataira terjed ki.


IV. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK, A SZEMÉLYES ADATOK TERVEZETT KEZELÉSÉNEK CÉLJA, IDEJE ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Honlapon történő regisztráció
Adatkezelés célja: A Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként, regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása, kényelmi funkció – ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált felhasználó (Érintett) által korábban és rendszerünkben tárolt adatainak automatikus kitöltésével.

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím: irányítószám, város, utca/házszám.

Adatkezelés ideje: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az Érintett nem kéri regisztrációjának törlését, úgy az Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből a regisztrációs adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett, mint vásárló önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tudja a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem jogosult felhasználói fiók létrehozására.

2. Szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok (Honlapon történő vásárlás)
Adatkezelés célja és kezelt adatok köre: megrendelések teljesítése, számla kiállítása, a regisztrált vagy regisztráció nélkül vásárló Érintettek nyilvántartása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendeléssel összefüggő kapcsolattartás.

A megrendelés során az Érintett email címére küldi az Adatkezelő a megrendeléssel kapcsolatos információkat, fizetési tranzakcióval kapcsolatos emaileket (megrendelés kifizetése sikeres/sikertelen), a megadott szállítási címre végezi el a szállítást és megadott adatai alapján állítja ki a számlát.

Adatkezelés jogalapja

  • Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Érintettel, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.
  • A számla esetében a számla kiállítása és megőrzése jogi kötelezettség a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény alapján, így a számla esetében az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő, a számlán szereplő adatokat azonban 8 évig kötelezően meg kell őriznie az Adatkezelőnek.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tud vásárlást végrehajtani a Honlapon, hiszen személyes adatok megadása nélkül a megrendelés teljesítése lehetetlen.Megrendelések teljesítésének elmaradása, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék (pl. kiszállítás).

3. Ügyféllevelezés, kapcsolattartás
Adatkezelés célja: Ha az Érintettnek a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Adatkezelési időtartama, kezelt adatok köre: az Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg az Érintett kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett, mint vásárló önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

4. Panaszügyintézés, garanciális ügyintézés miatt kezelt adatok
Adatkezelés célja: Ha az Érintettnek a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy az Érintett panaszát kezeli az Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és panaszügyintézés megvalósítása.

Kezelt adatok köre: A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Érintett nevét, elérhetőségi adatait (email cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeli az Adatkezelő.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig kell megőrizni.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szavatossági, jótállási igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvoslni.

5. Egyéb célú adatkezelés
1. Törzsvásárlói rendszerben történő részvétel

Kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám, postacím.

Adatkezelés célja: Törzsvásárlói kedvezmény biztosítása a regisztrált Érintett részére. Meghatározott összeg felett történő vásárlás esetén a Honlapon keresztül elérhető tájékoztatóban meghatározott mértékű kedvezmény biztosítása, rendszerben történő nyilvántartása.

Adatkezelés ideje: az Adatkezelő mindaddig kezeli a törzsvásárlói rendszerrel összefüggésben nyilvántartott adatokat, amíg az Érintett nem kéri a törzsvásárlói rendszerből történő törlését.

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Törzsvásárlói rendszer keretében biztosított kedvezményekhez az Érintett nem jut hozzá, azokat felhasználni nem tudja.

2. Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre: Név, email cím.

Adatkezelés célja: A feliratkozással az Érintett ahhoz járul hozzá, hogy az Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével online módon direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén az Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – a feliratkozás során az Érintett által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevélről az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, kuponhoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.

3. Piackutatás

Adatkezelés célja: a piackutatás alanyainak nyilvántartása, szegmentálása, piackutatás lebonyolítása a megvásárolt termékkel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása alapján.

Kezelt személyes adatok típusa: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, megvásárolt termék, a piackutatás során az Érintett által szolgáltatott egyéb személyes adat.

Adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud részt venni a piackutatásban.

4. Profilalkotás személyre szabott hirdetések küldése érdekében

Adatkezelés célja: az Adatkezelő a profilalkotás során egy adott személy (vagy egyének csoportja) vásárlási szokásainak elemzését elkészíti annak érdekében, hogy azokat célzott hirdetés megjelenítése, személyre szabott hírlevél kiküldésére vagy viselkedésének rögzítése alapján tájékoztató, emlékeztető üzenetek kiküldésére (pl. elhagytad a kosaradat és a benne lévő tartalmat mentettük, már megvásárolt termék vagy ahhoz hasonló áru ajánlása stb.), használja fel. Az Adatkezelő profilalkotást az Érintett böngészési előzményeinek és vásárlási adatain alapulnak.

Profilalkotásra és ezzel összefüggésben üzleti tevékenységéhez kapcsolódó célzott reklám megjelenítésére, kiküldésére - eltérő nyilatkozat vagy kifogás hiányában - csak akkor kerül sor, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárul a regisztráció során.

Ha az Érintett nem járul hozzá személyes adatainak e célból történő felhasználásához, úgy az Adatkezelő az Érintett vonatkozásában profilalkotást nem végez, azonban a regisztráció, megrendelés, hírlevélfeliratkozás stb. megadott személyes adatait az elérhető és nyújtott szolgálattások biztosítása (pl. rendszerüzenet küldése, kupon kiküldés, megrendelések nyilvántartása, hírlevél küldés stb.) érdekében továbbra is kezeli, tárolja, feldolgozza.

Kezelt és átadott adatok köre: Név, böngészési előzmények, vásárlási adatok, emailcím, telefonszám, postacím.

Adatkezelés ideje: Mindaddig végzi az Adatkezelő a profilalkotást, ameddig az Érintett nem tiltakozik a profilalkotás ellen. Az Érintett bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult ezen adatainak kezelése ellen tiltakozni az Adatkezelő részére címzett írásbeli nyilatkozattal. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a továbbiakban az Érintett e pontban meghatározott adatait profilalkotás céljából nem használja fel és az Érintett a továbbiakban is jogosult a Honlap használatára.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem kap olyan tartalmú személyre szabott hirdetést, kedvezményekről tájékoztatást, amely a profilalkotás során gyűjtött adatok felhasználásával készült kifejezetten az adott Érintett részére.

2. Egyéb adatkezelések
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


V. AZ ÉRINTETT JOGAI

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kezeli, az alábbi érintetti jogosultságok illetik meg:

a) Hozzáféréshez való jog
Kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást arról, hogy az Adatkezelő az Érintett személyes adatát kezeli-e, amely esetben az alábbi információkat bocsátja rendelkezésére:
- az adatkezelés célja
- a kezeléssel érintett személyes adatok kategóriái
- azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
- lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja
- a helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adatkezelés elleni tiltakozáshoz
- való joga
- felügyeleti hatósághoz panasz nyújtásának joga
- ha személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk,
- joga van tájékoztatást kapni a továbbítás garanciáiról

b) Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse az Érintett re vonatkozó pontatlan személyes adatokat, azokat kiegészítse.

c) Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő az alábbi esetekben teljesíti a törlési kérelmet:
- az adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt gyűjtötte, kezelte őket;
- az adatkezelésnek nincsen jogalapja;
- közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés;
- jogellenes adatkezelés esetén;
- ha az Érintettre irányadó jogszabályok szerint törölni kell

Az Adatkezelő megtagadja a törlési kérelmet az alábbi esetekben:
Ha az adatkezelése szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
- céljából;
- jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy közérdekből;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

d) Korlátozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
- az Érintett szerint pontatlanok a személyes adatok;
- jogellenes az adatkezelés, de az Érintett nem a személyes adatok törlését kéri, hanem a felhasználás korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, de az Érintett még igényli az adatkezelést;
- ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, addig korlátozni kell az adatkezelést, amíg meg nem állapítják, hogy az Adatkezelő jogos indokok miatt mégis kezelheti az adatokat.

e) Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen olyan esetekben, amikor az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ha az az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

f) Adathordozhatósághoz való joga
Az Érintett kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, általában használt, géppel olvasható formátumban átadja vagy – ha ez technikailag is megvalósítható – az Érintett által megjelölt másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja az alábbi esetekben:
- az Érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés
- az Érintettel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés
- a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez volt szükség az adatkezelésre
- az adatkezelés automatizált módon történi

Az adathordozhatóság joga nem sértheti mások jogait és szabadságait.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelmére megtett intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 30 nappal meghosszabbítható.


VI. PANASZ ÉS JOGORVOSLAT

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vagy
2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A pert az Érintett személy - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatait érintő adatkezelési tevékenysége során jogsértést követett el vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek vizsgálata ingyenes.
Elérhetőség

Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webcím: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410

Bíróság
Jogainak megsértése esetén lehetősége van bírósághoz is fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Webcím: https://birosag.hu/birosag-kereso

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez, a hírlevélre történő feliratkozás vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett a személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott személyes adatokkal kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2021. július 1.